DELTAGAR VILLKOR &
Vår integritetspolicy

Här kan du läsa om deltagarvillkor för respektive aktiviteter samt vår integritetspolicy och hur vi lagrar dina personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Bakgrund

Denna integritetspolicy (”Policy”) anger och formaliserar Sörbybacken och består idag av Sörbybacken aktivitetscenter AB, org. nr 559127-8618 ( benämnd som ”Sörbybacken”) behandling av personuppgifter.

Policyn anger även hur vi går tillväga för att säkerställa att dina personuppgifter samlas in, används, lagras, skyddas och i övrigt behandlas på ett säkert sätt, i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen samt tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar (”Dataskyddsreglerna”). Sörbybacken är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Definitioner

I denna Policy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress och telefonnummer (nedan benämnt ”Personuppgifter”).

I denna Policy beskriver vi hur vi Behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Policy (nedan benämnt ”Behandling”).

Ändamål med behandling av personuppgifter

Personuppgifter Behandlas av Sörbybacken endast för nedan uttryckligt angiva och specifika ändamål och inga andra ändamål. Det övergripande syftet med Behandlingen är att hantera befintliga, gamla och nya affärsmässiga relationer. Det innebär att Personuppgifter huvudsakligen Behandlas i följande fall:
(1) För att säkerställa och utveckla servicen mot kunder;
(2) I kommunikation med kunder och leverantörer;
(3) För att hantera support och serviceärenden;
(4) För att hantera kontrakt;
(5) För att hantera förfrågningar;
(6) För att hantera olika kundaktiviteter;
(7) För statistiska ändamål; och
(8) För att vidareutveckla Sörbybackens affärsmässiga verksamhet.

Kategorier av personuppgifter vi behandlar och laglig grund

Sörbybacken Behandlar Personuppgifter avseende våra kunder, kunders kunder, leverantörer, tilltänkta kunder och samarbetspartners. De Personuppgifter som vi kan komma att Behandla är:
(1) Namn och identifikationsnummer (personnummer);
(2) Adress;
(3) Telefonnummer;
(4) E-post; och
(5) Kundnummer.

Personuppgifterna kan komma oss tillhanda direkt från dig när du interagerar med oss, genom att du besöker vår webbplats eller från tredje part.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade affärsintresse av att kunna interagera med kunder, samarbetspartners och leverantörer och i övrigt driva och utveckla vår affärsverksamhet. Vi kan även Behandla Personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke.

För det fall du väljer att inte tillhandahålla Sörbybacken de personuppgifter som efterfrågas kan det leda till att Sörbybacken inte kan fullfölja sina förpliktelser gentemot dig eller annan. Sörbybacken kommer då att meddela dig vilka följder det får.

Vissa av de Personuppgifter som Sörbybacken samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet jämtemot beställare för entreprenader etc. samt för att tillvarata Sörbybackens rättsliga intressen i tvister. Behandling av Personuppgifter rörande dig kan också krävas av exempelvis bokföringsskäl enligt bokföringslagen (1999:1078) och för hantering av frågor om penningtvätt enligt penningtvättslagen (2017:630).

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifterna sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för enligt denna Policy. Personuppgifter tillhörande kunder samt leverantörer sparas under avtalsperioden samt under Sörbybackens och tredje parts garantitid. Personuppgifter rörande dig sparas aldrig längre än två år efter avslutad affärsrelation.

För att möjliggöra för Sörbybacken att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Sörbybacken en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Sörbybacken vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Sörbybacken tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Policy.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse
Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Sörbybacken såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi så snart som möjligt rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att Sörbybacken, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:
(1) om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;
(2) om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund;
(3) om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål;
(4) om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;
(5) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller
(6) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att Sörbybacken tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:
(1) om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;
(2) när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och
(3) när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Sörbybacken endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter genom ett inhämtat samtycke från dig eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett strukturerat och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av Sörbybackens berättigade affärsintresse. Sörbybacken kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående Behandlingen av dina Personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Behandling av personuppgifter på uppdrag av Sörbybacken

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla vissa tjänster delar Sörbybacken dina personuppgifter med vissa utvalda tredje parter. Det kan exempelvis röra sig om samarbetspartners eller koncernbolag. Vid sådan delning eller överföring vidtar Sörbybacken tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att Personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

Innan Sörbybacken anlitar en leverantör som ska leverera en tjänst som innebär att Personuppgifter som Sörbybacken Behandlar, Behandlas av leverantören på uppdrag av Sörbybacken, tillser Sörbybacken att endast leverantörer som har den tekniska och organisatoriska kapacitet och nivå som krävs för det uppdrag som leverantören ska utföra anlitas. När Sörbybacken anlitar personuppgiftsbiträden ansvarar vi fullt ut gentemot dig för deras Behandling av dina Personuppgifter. I de fall där det är nödvändigt tillser Sörbybacken även att avtal med leverantörerna med instruktioner om hur Behandlingen av Personuppgifterna ska genomföras finns på plats.

Ändring av integritetspolicy

Sörbybacken förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna Policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen. Senast uppdaterad: 2022-01-11.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor angående denna Policy eller vår Behandling av dina Personuppgifter, kontakta oss via e-post: info@sorbybacken.se.

Varukorg
Julmarknad & Barnens dag 16/12

Datum: Lördag 16 december 
Tider: 11:00-15:00
Entré Barnens dag: 99kr

UF UTSTÄLLNING 
Likt förra året har vi nöjet att presentera 30 fantastiska UF-företag som kommer att ställa ut och erbjuda sina unika produkter till försäljning under dagen, passa på att handla lite julklappar! 🧑‍🎄 

BARNENS DAG, PIZZABUFFÉ & JULPYSSEL
Minglande trollkarlen Jonas och ponnyn Yoshi kommer och myser med er denna afton. Vi dukar även upp för ansiktsmålning, ballongknytning, skattjakt, Sörens pizzabuffé och en pysselhörna med lite glögg och pepparkakor. 🥰🌲 

Pizzabuffé Sörens Vedugn – 49kr/ barn 

Det är givetvis Kostnadsfritt att komma och mingla med alla härliga UF utställare på baksidan.

Tveka inte! Ta med familjen och mys med oss på årets Julmarknad! 🧑‍🎄♥️